Wanderiga

Lietošanas noteikumi

Šie lietošanas noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp SIA Goal Events Group, reģistrācijas Nr. 40203057502, juridiskā adrese: Kuģu iela 11-4, Rīga, LV-1048 (turpmāk– “mēs”, “mums”) no vienas puses un mobilās lietotnes “Roadgames” (turpmāk– “Lietotne”) un mājaslapas www.wanderiga.lv (turpmāk– “Mājaslapa”) lietotājiem (turpmāk– “lietotājs”, “dalībnieks” “tu”) no otras puses. 

1.1. Reģistrācija

1.1. Lai piedalītos wandeRiga piedzīvojumu orientēšanās spēlēs (turpmāk – “Spēles”) tev jāizvēlas attiecīgās kategorijas spēle un jāveic apmaksa www.wanderiga.lv mājaslapā.
1.2. Pēc apmaksas veikšanas, saņemsi e-pastu uz norādīto e-pasta adresi ar spēles kodu. Lejupielādē savā viedierīcē ‘Roadgames app’ aplikāciju www.roadgames.lv/getapp vai skenējam QR vai ejam uz AppStore/Google play.
1.3. Reģistrācija katrai Spēlei jāveic Roadgames App mobilajā lietotnē, ievadot saņemto spēles kodu. Reģistrējot komandu Spēlei, norādi tās nosaukumu, dalībnieku vārdus, uzvārdus, kā arī pievieno komandas bildi.
1.4. Kājāmgājēju Spēles komandā drīkst būt 1-2 dalībnieki vai 3-5 dalībnieki, vai 1-5 dalībnieki – atkarībā no izvēlētas spēles kategorijas.
1.5. Par dalībniekiem drīkst reģistrēties personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu ar noteikumu, ka vismaz viens no spēles dalībniekiem izveidotajā komandā ir sasniedzis 18 gadu vecumu.
1.6. Dalībniekiem nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, jo Spēle ir izklaides pakalpojums, kas tiek sniegts noteiktās dienās vai noteiktā periodā.

2.2. Spēļu norise un uzdevumi

2.1. Pirms Spēles sākuma iepazīsties ar uzdevumu veidiem un to izpildīšanas kārtību. Spēles mērķis ir sakrāt pēc iespējas vairāk punktu, ievērojot šo noteikumu, Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu prasības.
2.2. Katrai Spēlei ir noteikts sākuma un beigu laiks. Pirms Spēles sākuma nav redzamas uzdevumu vietas (turpmāk– “Vietas”), savukārt pēc beigām nav iespējams iesniegt atbildes.
2.3. Ja vien Spēles aprakstā nav norādīts citādāk, Spēlei nav noteiktas sākuma un beigu vietas. Komanda Spēli drīkst uzsākt no jebkuras vietas un to pabeigt jebkurā vietā(ievērojot katras Spēles teritoriju). Sākoties Spēlei, Lietotnē tiek atklāta karte, kurā parādītas Vietas.
2.4. Komandai jācenšas ne tikai apmeklēt pēc iespējas vairāk Vietu un izpildīt pēc iespējas vairāk uzdevumu, bet arī pašai jāveido maršruts, pa kuru tā pārvietosies. Par katru precīzi izpildītu uzdevumu komandai tiek piešķirti punkti.
2.5. Ikviens no komandas dalībniekiem drīkst iesniegt atbildi, un pieņemta tiek tikai pirmā atbilde. Atsevišķos uzdevumos komanda var iesniegt atbildi vairākas reizes. 
2.6. Spēles rezultāti būs redzami Lietotnē pēc Spēles laika beigām un rezultātu apkopošanas.

2.3. Viedierīces

3.1. Spēles laikā katra dalībnieka rīcībā jābūt viedierīcei, ar ko iespējams uzņemt fotogrāfijas, kam ir mobilais internets un GPS sekošanas iespēja.
3.2. Lai varētu piedalīties Spēlē, katram komandas dalībniekam pirms Spēles jālejupielādē Lietotne un jāuzlādē pilna baterija.
3.3. Komandai vēlams nodrošināties ar rezerves/vairākām viedierīcēm, no kā pieejama Spēle. Ierīcēm jābūt līdzi papildu lādētājiem vai iespējai atjaunot baterijas darbību.
3.4. Komandai pašai jānodrošina bezvadu interneta pieslēgumu. Ja ierīcei ir limitēts mobilā interneta datu apjoms, sekojiet līdzi patēriņam, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem.
3.5. Mēs neuzņemamies atbildību par sliktu mobilā sakaru operatora zonas pārklājumu, GPS traucējumiem un ierīču tehnisko piemērotību Spēles laikā.

2.4. GPS sekošana

4.1. Lai spēlētu Spēli un izpildītu uzdevumus, vienam no komandas dalībniekiem visu Spēles laiku jābūt ieslēgtai GPS sekošanai. GPS sekošanu vienlaicīgi var ieslēgt tikai viens komandas dalībnieks.
4.2. GPS sekošana nepieciešama, lai mēs varētu noteikt, vai komanda bijusi uzdevuma Vietā, un sekot līdzi ātruma pārkāpumiem.
4.3. Ja Lietotnē tiek iesniegta atbilde vai tiek pildīti uzdevumi, bet dalībnieka viedierīcē nav ieslēgta GPS sekošana vai arī cits dalībnieks ar ieslēgtu GPS sekošanu uzdevuma Vietā nav bijis, uzdevums netiek ieskaitīts un punkti netiek piešķirti.
4.4. Pārējie dalībnieki, kuriem nav ieslēgta GPS sekošana, atkarībā no uzdevuma veida var iesniegt uzdevumu atbildes vai sekot līdzi uzdevumu izpildei savā ierīcē.
4.5. Komanda Spēles laikā nedrīkst sadalīties. Pārslēgt GPS sekošanu no vienas ierīces uz otru drīkst, komandai esot vienuviet, citādi tas ir pārkāpums, par kuru komanda saņems brīdinājumu un pēc tam diskvalifikāciju. Ieteicams pārslēgt GPS sekošanu, ja ir vājš tīkla pārklājums vai zems baterijas līmenis, vai ir traucējumi GPS sekošanā.
4.6. Ja GPS sekošana ilgstoši nav ieslēgta, komanda saņems brīdinājumu. Ja pēc brīdinājuma GPS sekošana netiks ieslēgta, komanda tiks diskvalificēta.
4.7. Katrai komandai tiks fiksēti ātruma pārkāpumi. Kājāmgājēju orientēšanās Spēlēs tiks sekots, lai netiek izmantotas pārvietošanās iekārtas un transportlīdzekļi (piemēram, velosipēdi, skrejriteņi, transportlīdzekļi, sabiedriskais transports).
4.8. Par pirmo ātruma pārkāpumu Komanda saņems brīdinājumu. Par otro pārkāpumu saņems soda punktus, kas tiks atņemti no komandas iegūtā punktu skaita Spēlē. Par trešo pārkāpumu komanda tiks diskvalificēta.

2.5. Pienākumi un atbildība

5.1. Spēles laikā visiem dalībniekiem kategoriski aizliegts lietot vai būt alkohola, narkotisko, psihotropo vai tamlīdzīgu vielu ietekmē.
5.2. Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, mantu un dzīvību. Katrs dalībnieks ir atbildīgs, lai dalībnieka paša un/vai komandas biedru izvēlētais maršruts un/vai rīcība atbilstu visas komandas spējām.
5.3. Dalībnieks atsakās no jebkādām prasībām un necels ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas vai prasības pret mums un/vai citiem dalībniekiem par Spēles laikā gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu veselībai vai mantai un jebkādiem zaudējumiem.
5.4. Dalībniekam ir pienākums pilnā apmērā atlīdzināt zaudējumus, kas attiecīgā dalībnieka rīcības rezultātā radušies mums, citiem dalībniekiem un/vai trešajām personām.
5.5. Dalībniekiem aizliegs bojāt, iznīcināt un mainīt Spēles uzdevumus, kā arī citādi traucēt to izpildi citiem dalībniekiem. Mēs neatbildam par uzdevumiem, kas neatbilst Spēlei citu dalībnieku vai trešo personu rīcības dēļ.
5.6. Šo noteikumu vai normatīvo aktu neievērošanas vai citas prettiesiskas rīcības gadījumā komanda var tikt diskvalificēta un dalības maksa netiek atmaksāta.

2.7. Strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Visi strīdi starp mums un tevi tiek risināti pārrunu ceļā, tāpēc aicinām vispirms sazināties ar mums. Mēs izskatīsim sūdzību un sniegsim atbildi ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā.
7.2. Ja (a) strīds ir radies starp mums kā pakalpojumu sniedzēju un tevi kā patērētāju un (b) tava sūdzība ir atzīta par nepamatotu un tu nepiekrīti mūsu atbildei, tu vari mums nosūtīt rakstisku iesniegumu (tajā skaitā elektroniski), norādot savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu, strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.
7.3. Aicinām arī iepazīties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā norādīto informāciju par ārpus tiesas strīdu risināšanas procesu un ārpus tiesas patērētāju strīdu risinātājiem.
7.4. Informējam, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem (patērētājiem) ir tiesības arī uz strīdu izšķiršanu tiešsaistē.
7.5. Ja pārrunu ceļā strīdus neizdodas atrisināt, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar šiem noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Piekritība tiek noteikta pēc mūsu juridiskās adreses prasības celšanas brīdī, ja vien normatīvie akti neparedz citādāk.

2.8. Nobeigums

8.1. Mēs veicam Spēļu organizēšanu un visas pārējās darbības, kas saistītas ar Spēļu veiksmīgu norisi.
8.2. Mums ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, Spēles uzdevumos. Par izmaiņām informēsim Spēlei reģistrētos dalībniekus.
8.3. Mums ir tiesības grozīt un papildināt šos noteikumus. Visas noteikumu izmaiņas stājas spēkā pēc to publiskošanas Mājaslapā. Būtisku izmaiņu gadījumā (piemēram, ja tiek ierobežotas lietotāju tiesības) mēs par izmaiņām informēsim iepriekš. Ja noteikumu izmaiņas attiecas uz maksas pakalpojumiem, šādas izmaiņas neietekmē jau apmaksātos pakalpojumus, un izmaiņas tiek piemērotas turpmāk apmaksātajiem pakalpojumiem.
8.4. Mums ir tiesības ierobežot maksimālo komandu skaitu katrā Spēlē.
8.5. Šo noteikumu un normatīvo aktu prasību izpilde un ievērošana ir obligāta visiem lietotājiem.
8.6. Reģistrēšanās Spēlei tiek uzskatīta kā katra dalībnieka piekrišana šiem noteikumiem. Dalībnieks apliecina, ka ir izlasījis šos noteikumus, saprot tos un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.
8.7. Mums ir tiesības apturēt, bloķēt vai dzēst kontus un/vai tajos iekļauto informāciju un, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Mājaslapai, Lietotnei un/vai Spēlei uz laiku vai neierobežoti, ja lietotājs neievēro šos noteikumus vai mums ir pamatotas aizdomas par šo noteikumu un/vai normatīvo aktu pārkāpumu. Ja vien to neierobežo normatīvie akti, mēs informēsim lietotāju par šādu mūsu lēmumu un attiecīgajiem iemesliem.